Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek közreműködői részére

Társaságunk, a VÁTI Városépítési Kft az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

A VÁTI Városépítési Kft. a társasággal szerződést kötő üzleti partnerek közreműködőiről személyes adatokat kezel.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a társaság részére személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a VÁTI Városépítési Kft., mint „Adatkezelő” az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az „Adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatok vonatkozásában adatkezelő:

A cég elnevezése:VÁTI Városépítési Tanácsadóés Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:VÁTI Városépítési Kft.
Szervezet típusa:Gazdasági társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-738803
Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. 2. em. 17.
Weboldal:https://www.vatikft.hu
Képviselő:Paksi Szilvia ügyvezető
Telefon:+36 30 9846 985
E-mail:vatikft [kukac] vatkft.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik, a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat titoktartás kötelezi.

Alapvető fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Jogalap: azon tény, amely az adatkezelés jogszerűségét megalapozza.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó) egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: a személyes adat által azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Adatkezelési alapelvek

A társaság az adatkezelései vonatkozásában mindenben az alábbi, GDPR 5. cikke szerinti alapelveknek megfelelően jár el.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 

A társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Ennek érelmében a társaság kizárólag olyan adatot kezel, amely kezelésére jogosult, amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik, továbbá a társaság adatkezelése mindenben és mindenkor megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak.

Célhoz kötöttség

A társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelműés jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság

A társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően, relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően a társaság nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

Pontosság

A társaság adatkezelése pontos és naprakész. A társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság

A társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.

Integritás és bizalmas jelleg 

A társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Elszámoltathatóság

A társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, és igazolni tudja mindezt. Ennek értelmében a társaság gondoskodik a vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja és időtartama

Adatkezelési célok

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. Üzleti kapcsolat tervezése, létrehozása;
 2. Kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival, megbízottjaival;
 3. Árajánlatok, üzleti ajánlatok befogadása vagy megtétele, szerződéskötés;
 4. Szerződések teljesítéséhez szükséges lépések megtétele, munkafolyamatok végrehajtása, dokumentálása;
 5. Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 6. Törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából;
 7. Jogi kötleezettségek, hatósági adatszolgáltatások teljesítése;
 8. Jogviták, peres ügyek kezelése és rendezése
Adatkezelés jogalapja
 1. Érintett hozzájárulása:; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
 2. Szerződéses partnerek adatainak kezelése; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 3. Szerződés teljesítéséhez szükséges; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 4. Jogi kötelezettség teljesítése; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) vagy f) pontjai
 5. Jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (pl. az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság)
 6. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 7. Kapcsolattartás (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés); jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (Kapcoslattartási adatok, mint például: név, beosztás, telefonszám (vonalas és mobil), e-mail cím, fax-  és postacím)
Adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje alapesetben 8 év;

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év;

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő, legalább 8 év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. tájékoztatéshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet;
 2. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
 3. helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása
 4. törléshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)
 5. az adatkezelés korlátozásának joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet
 6. tiltakozáshoz való jog: a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 7. személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása
 8. bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, vagy tiltakozás a személyes adat használata ellen
 9. visszavonás joga.

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Jogorvoslati tájékoztatás

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a társaságunk székhelyének címére:

VÁTI Városépítési Kft. 1076 Budapest, Thököly út 7. 2. em. 17.

vagy elektronikusan a  címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: . Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Kelt: Budapest, 2022.09.01

Weboldalunk működésével kapcsolatos tájékoztatás

Honlapunk tárhelyszolgáltatója

Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Cookie-k használata

Honlapunk a megfelelő működés érdekében cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és az Ön böngészője minden, a honlapunk szervere felé küldött kéréshez mellékeli azokat, ezáltal anonim módon történő azonosításra szolgál. Ezeket a fájlokat Ön saját számítógépén megtekintheti, törölheti azokat, illetve használatukat megakadályozhatja, melyhez javasoljuk böngészője beállítási lehetőségeinek áttanulmányozását.

Az összes kérés, amely honlapunkhoz érkezik, megkezd egy munkamenetet, amelyben eltárolja az Ön IP-címét, valamint létrehoz egy munkamenet cookie-t a böngészőjében. Az IP-cím mentése biztonsági intézkedésként történik, amely segít kivédeni a lehetséges munkamenet eltérítési támadásokat. A munkamenet cookie törlésre kerül, ha a munkamenet lejárt, vagy Ön kilépett a böngészőjéből.

Honlapunk a későbbi bővítési lehetőségek megőrzése érdekében támogatja a többnyelvű használatot, az ezzel kapcsolatos információk szintén cookie-ban kerülnek eltárolásra, melyek tartalmazzák a felhasználó nyelvi preferenciáit. Ez a cookie arra való, hogy átirányítsa a felhasználókat az általuk előnyben részesített nyelvre, amikor meglátogatják az oldalt, és új munkamenetet hoznak létre.

A cookie-k neve egy véletlenszerűen generált ujjlenyomaton alapul, ezért nem tartalmaz állandó azonosítót.

Regisztrált felhasználók kezelése

Honlapunkra látogatói regisztráció kérvényezése nem lehetésges.

A Google Inc. tevékenysége

Igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó anonim információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google a gyűjtött információkat a honlap használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok számunkra történőösszeállítására, valamint a honlapon végzett egyéb tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására használja. A Google átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja a felhasználó IP címét a birtokában lévő egyéb adatokkal.

A Google „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

Mentés
Cookie beállítások
Honlapunk működéséhez cookie-kat használunk fel. Amennyiben nem fogadja el ezeket, honlapunk lehet, hogy nem az elképzeltek szerint fog működni. Döntéséhez megtekintheti adatvédelmi tájékoztatónkat.
Mindet elfogadom
Egyiket sem fogadom el
Adatvédelmi tájékoztató
Webanalitika
A Google Analytics szolgáltatásának használata segít honlapunk látogatottságának mérésében.
Google Analytics
Webanalitikai cookie-k forrása
Elfogadom
Nem fogadom el